Διαβάστε για τα Χανιά

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων
Συγχρηματοδότηση 70% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΤΠ.Ε-Π και το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Συγχρηματοδότηση Ελληνικό Δημόσιο και ΕΕ
Τουρισμό με προώθηση τοπικών προϊόντων και ισόρροπη ανάπτυξη προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ Εκτύπωση E-mail
Επιφυλάξεις για το προτεινόμενο χωροταξικό σχέδιο τουρισμούδιατύπωσαν οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ στη συνεδρίαση του Εθνικού ΣυμβουλίουΧωροταξίας. Για τη Συνομοσπονδία προτεραιότητα εξακολουθεί να παραμένει ηπροστασία της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ενώ η οπτική της για τοντουρισμό στη χώρα μας συνδέεται με την ανάγκη ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξηςκαι την προώθηση των ποιοτικών τοπικών προϊόντων.

Ειδικότερα,οι παρατηρήσεις - σχόλια για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού καιΑειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό έχουν ως εξής:

Στην συνέχεια του εγγράφου που σας αποστείλαμε στις 8 Οκτ. 2008 με τις καταρχάςπαρατηρήσεις - σχόλια μας για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού καιΑειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό έχουμε να παρατηρήσουμε αναλυτικότερα ότι :

Στο σχέδιο της ΚΥΑ για την Χωροταξία του Τουρισμού δεν λαμβάνονται μέτραπροώθησης και ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού μέσα από την προβολή τουφυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Ελλάδος και την ανάδειξη - προώθησητων τοπικά παραγόμενων προϊόντων.

Αντιθέτως επιτρέπει υλοποίηση επενδύσεων παντού ακόμη και σε ακατοίκητανησιά  και βραχονησίδες στοχεύοντας στο πνεύμα της ανταγωνιστικότητας καιτης μεγιστοποίησης του τομέα και λιγότερο σε μια  βιώσιμη ανάπτυξη μεγνώμονα την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και ενίσχυση της χωρικής συνοχής.

Επίσης το σχέδιο της ΚΥΑ δεν ασχολείται με τις επιπτώσεις της τουριστικήςανάπτυξης στα προβλήματα της λειψυδρίας και της ορθής διαχείρισης τωναποβλήτων.

Ειδικότερα

Κατηγοριοποίηση του χώρου (Άρθρ. 4)

Η παράθεση (10) κατηγοριών περιοχών και η διατύπωση αναλυτικών κατευθύνσεωνκατά κατηγορία  περιοχών με σωρευτική δράση προκαλεί μεγάλη σύγχυση. Το τιεπιτρέπεται στις κατηγορίες των περιοχών και τι όχι, είναι ασαφές και αόριστοειδικά όσον αφορά τα δάση, τις δασικές εκτάσεις, την αγροτική γη υψηλήςπαραγωγικότητας, την λοιπή αγροτική γη, τις περιοχές Natura, τα μικρά νησιά καιτα ακατοίκητα νησιά.

Ειδικές μορφές τουρισμού (Άρθρ.6).

Δεν διευκρινίζονται πλήρως έννοιες και όροι όπως «μαζικός τουρισμός»,«εναλλακτικός τουρισμός» «αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα», «σύνθετη καιολοκληρωμένη ανάπτυξη τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού», δεναναφέρονται δε σημαντικές μορφές τουρισμού όπως ο εκθεσιακός τουρισμός, οοικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός.

Το άνοιγμα που επιχειρείται προς τα Golf είναι άκρως ριψοκίνδυνο λαμβάνονταςυπόψη το μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρας μας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση εφαρμογής «αφαλάτωσης» για την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό των εγκαταστάσεων αυτών.

Σύνθετες και ολοκληρωμένες αναπτύξεις τουριστικών υποδομών σταθερούπαραθερισμού (Άρθρ. 3,9,10).

Με τις προτεινόμενες (εκτός σχεδίου δόμησης) ρυθμίσεις, κινδυνεύει ναυποβαθμισθεί δραματικά το περιβάλλον από μια ανεξέλεγκτη ανάπτυξη πολύ μεγάλωνπυκνοκτισμένων συγκροτημάτων. Τα οποία κατ' όνομα μόνο θα είναι ξενοδοχεία αφούστην πραγματικότητα κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (έως και 70%) θα πρόκειται γιαπολυτελείς κατοικίες με δυνατότητα μάλιστα να επωφεληθούν  επιδοτήσεωναπό  αναπτυξιακούς νόμους και από άλλα κίνητρα που αφορούν αναπτυξιακέςεπενδύσεις. Επισημαίνουμε ότι τα ξενοδοχεία είναι αναπτυξιακή επένδυση ενώ τασυγκροτήματα κατοικιών δεν είναι. 

Το θέμα της Τουριστικής κατοικίας δεν πρέπει να συνδέεται με κανένα τρόπο μεαυτό της παραθεριστικής κατοικίας.

Ο συντελεστής 0,2 είναι πολύ υψηλός για εκτός σχεδίου δόμηση μεγάλωνεκτάσεων και μάλιστα χωρίς συνεισφορά της ιδιοκτησίας για την δημιουργίακοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Η αρτιότητα των 150 στρ. ενέχει κινδύνουςκαθώς και τα πολύ υψηλά ποσοστά   (>35%) προς πώληση.

Προτείνουμε :

  • Απαγόρευση χωροθέτησης τέτοιων εγκαταστάσεων σε προστατευόμενες περιοχές, δάση, δασικές εκτάσεις, αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, δίκτυα Natura και σε ακατοίκητα νησιά.
  • Στις άλλες περιοχές, περιορισμό των εγκαταστάσεων αυτών μόνο σε περιοχές που θα επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και με αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
  • Αύξηση του ορίου αρτιότητας των υποδοχέων τους σε 300 στρ.
  • Μείωση του ποσοστού των τουριστικών κατοικιών στο 30% της συνολικής  δομημένης επιφάνειας των καταλυμάτων.
  • Προσδιορισμός ποσοστών της συνολικής επιφάνειας του γηπέδου για την δημιουργία εγκαταστάσεων εμπορίου, υπηρεσιών αναψυχής και  άθλησης. 

Καταρχάς παρατηρήσεις - σχόλια για το Ειδικό Πλαίσιο ΧωροταξικούΣχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Γενικές παρατηρήσεις

Το σχέδιο της ΚΥΑ για την Χωροταξία του Τουρισμού κρίνεται ικανοποιητικόόσον αφορά την οργάνωση και την διάρθρωσή του. Οι χωροταξικές του επιλογέςστοχεύουν σε γενικές γραμμές σε μία σφαιρική αντιμετώπιση της πολιτικής για τοντουρισμό στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικές παρατηρήσεις

Ι) Όσον αφορά τις κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς

Α. Δάση και δασικές εκτάσεις

Θα πρέπει να λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη - εισήγηση της αρμόδιας ΔασικήςΥπηρεσίας.

Β. Αγροτική γη

α) Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας

Καμία εξαίρεση δεν θα πρέπει να γίνεται πλην αυτής που αφορά τις μορφέςήπιας μορφής τουριστικής δραστηριότητας στα πλαίσια του Αγροτουρισμού και υπόσυγκεκριμένους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις και με την σύμφωνη γνώμη τωνφορέων της τοπικής κοινωνίας.

β) Λοιπή γεωργική γη

Θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι όροι, κριτήρια και προϋποθέσεις, για τονκαθορισμό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης, βάση των οποίων θα σταθμίζονταιπαράγοντες κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδοκαι με την σύμφωνη γνώμη των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

3/11/2008

 


 
< Προηγ.   Επόμ. >