Διαβάστε για τα Χανιά

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων
Συγχρηματοδότηση 70% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΤΠ.Ε-Π και το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Συγχρηματοδότηση Ελληνικό Δημόσιο και ΕΕ
«Νήσων Περίπλους» Εκτύπωση E-mail

Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας

 πηγή: www.pyxida.gr

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των βασικών επιδιώξεων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, οι οποίες συνοψίζουν εν ολίγοις τους στόχους τους στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, τόσο η συνολική προσέγγιση των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και των επιμέρους σχεδίων συνεργασίας, έχουν σχεδιαστεί στο να συνεισφέρουν στο μέτρο που τους αναλογεί, στον παραπάνω στόχο.

Συνεπώς, έχουν αναπτυχθεί στην λογική της αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών παρέμβασης, μέσω της 1) ορθολογικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και 2) της ανάδειξης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ώστε να καταστούν οι περιοχές αυτές ελκυστικοί χώροι διαβίωσης και εργασίας για τους κατοίκους τους αλλά και ελκυστικοί προορισμοί για τους εισερχόμενους επισκέπτες. 

 

Η παραπάνω έννοια της δημιουργίας «βιώσιμων κοινοτήτων», εμπεριέχει στοιχεία ενεργοποιημένων, ευέλικτων  και ανεκτικών στη διαφορετικότητα τοπικών κοινωνιών με δυναμική τοπική ταυτότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντική η συμβολή των διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών που ενισχύουν τον βαθμό εξωστρέφειας των κοινωνιών, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων (μέσω της ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών), και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

 

Κατά συνέπεια, οι διατομεακές και διακλαδικές συνεργασίες και δικτυώσεις θεωρούνται πλέον ισχυροί παράγοντες περιφερειακής ανάπτυξης και οικονομικής άνθησης. Ο περίπλοκος χαρακτήρας της αειφόρου ανάπτυξης, ο σημαντικός του ρόλος στην ευημερία της πλειονότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών και η μεγάλη ποικιλία των εμπλεκόμενων συντελεστών, θέτουν ως κεντρική συνιστώσα δράσης τις συμπράξεις σε όλα τα επίπεδα.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ένδεκα Ομάδες Τοπικής Δράσης Νησιωτικών Περιοχών της Ελλάδας,  αντιλαμβανόμενες την προστιθέμενη αξία και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη των διατοπικών συνεργασιών, δημιούργησαν το 2007 το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας «Νήσων Περίπλους », στο πλαίσιο του Άξονα 2 για την Διαπεριφερειακή Συνεργασία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+.

 

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς του Δικτύου γεωγραφικά καλύπτουν τις περιοχές των Ιονίων νήσων, της Κρήτης, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου και είναι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Συντονιστής Εταίρος), η Αναπτυξιακή Λασιθίου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, ο Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου, η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, η Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς & Ιθάκης και η  Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων.

 

Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος να προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύονται από την φύση της νησιωτικότητας και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.

 

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από την νησιωτική φύση και να αναδειχθούν ως μοχλoί αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, επιδιώκεται να σκιαγραφηθούν και τα μειονεκτήματα τους ούτως ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους.

 

Οδηγοί σε αυτή τη προσπάθεια είναι τα πολιτιστικά στοιχεία των νησιών, ο φυσικός πλούτος και το ανθρώπινο δυναμικό τους, με στόχο την αειφόρο αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την διαφοροποίηση της καθιερωμένης εικόνας τουριστικής ανάπτυξης των Ελληνικών Νησιών: από την παγκοσμιοποιημένη ομοιομορφία του μαζικού τουρισμού, στον τουρισμό με ταυτότητα ή διαφορετικά από την (έως τώρα κακώς εννοούμενη) ανάπτυξη του τουρισμού στον τουρισμό της ανάπτυξης.

 

 Οι βασικές δράσεις του Δικτύου αφορούν συνοπτικά 1) τη μέγιστη αξιοποίηση των προοπτικών συνεργασίας του δικτύου και την διερεύνηση δυνατότητας σύστασης Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), 2) τη μεταφορά καλών πρακτικών ανάπτυξης, 3) τη δικτύωση μεταξύ φορέων και επενδυτών των περιοχών που συμμετέχουν, καθώς και 4) την ποιοτική και στοχευμένη προβολή του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδος μέσω ενιαίων εκδόσεων και εκδηλώσεων.

 

Οι δράσεις του Δικτύου, επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς 1) της δικτύωσης παραγόντων και φορέων του αμπελοοινικού κλάδου με στόχο την ανάδειξη του νησιωτικού αμπελώνα και των γηγενών ποικιλιών του, 2) στον τομέα της αξιοποίησης της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών σε όλες τις εκφάνσεις της και 3) στην οργάνωση τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων σε σχέση με ένα πόλο έλξης.

 

Ενδεχομένως, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Δικτύου είναι το ότι έφερε κοντά τις τοπικές κοινωνίες, τους επαγγελματίες ανά κλάδο και τους φορείς διαφορετικών νησιωτικών περιοχών. Σε κάθε από τις παραπάνω θεματικές, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών επιτυγχάνονταν μέσω της διοργάνωσης επισκέψεων σε περιοχές αναγνωρισμένων καλών πρακτικών και βέλτιστης αξιοποίησης τοπικών πόρων, καθώς και ημερίδων, εκθέσεων και εξειδικευμένων workshops για την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των αναπτυξιακών εταιριών, κλαδικών φορέων και φορέων ΟΤΑ αλλά και επιχειρηματιών, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη σταθερών και μόνιμων συνεργασιών και την  εφαρμογή κοινών προτύπων.

 

Συγκεκριμένα,  στα workshops συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών από τις νησιωτικές περιοχές του Δικτύου όπως επιχειρηματίες εναλλακτικού τουρισμού (εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία, αγροτουριστικά καταλύματα, παραδοσιακές μονάδες εστίασης, τοπικά μουσεία, πολιτιστικοί φορείς  κλπ), επιχειρηματίες από τον τομέα της μεταποίησης τοπικών προϊόντων που διαθέτουν επισκέψιμες επιχειρήσεις, ειδικοί γευσιγνωσίας και οινοπαραγωγοί, εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων -κυρίως από περιοχές που αναπτύσσουν ή έχουν τις προϋποθέσεις να αναπτύξουν τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων- καθώς και ειδικοί αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης ή άλλοι επιστήμονες εξειδικευμένοι στους τομείς του πολιτισμού, της χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τοπίου κτλ.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίκτυο έχει υλοποιήσει με επιτυχία σειρά εκδηλώσεων και συναντήσεις δικτύωσης όπως:

Ø      «Περιήγηση και Γαστρονομία», Μυτιλήνη, Ιούνιος 2008

Ø      Πανευρωπαϊκό συνέδριο «Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης νησιών: Ευρώπη, Μεσόγειος, Ελλάδα, Δικτυώσεις και Συνεργασίες», Κέρκυρα, Ιούλιος 2008

Ø      Ημερίδα Δικτύωσης Οινοποιών, Κεφαλονιά, Ιούλιος 2008

Ø      Ημερίδα «Τέχνη και Πολιτισμός», Σύρος, Σεπτέμβριος 2008

Ø      Ημερίδα «Η συμβολή των πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην τοπική ανάπτυξη», Ανώγεια, Νοέμβριος 2008,

Ø      Συμπόσιο Οίνου και Δικτύωση Οινοποιών, Ζάκυνθος, Μάρτιος 2009 

Ø      Τριήμερη Επίσκεψη Επαγγελματιών Αγροτουρισμού στην Κρήτη, Μάρτιος 2009

Ø      Τελική Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων, Ρόδος Μάιος 2009

Ø      Εκδήλωση Διάχυσης Αποτελεσμάτων, Αθήνα, Ιούνιος 2009

 

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων όπως στον Αγροτικό Αύγουστο 2007 & 2008 στα Χανιά και στην Έκθεση Τουρισμού, Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών Μορφών, Κρήτη 2008 στις Γούρνες.

 

Αναφορικά με την δημοσιότητα του προγράμματος, εκτός από μία σειρά καταχωρήσεων σε εξειδικευμένα έντυπα τοπικής αλλά και εθνικής εμβέλειας, είναι υπό έκδοση λευκώματα και οδηγοί ενιαίας προβολής των νησιωτικών περιοχών όπως

Ø      Εναλλακτικός τουριστικός οδηγός Ελληνικών νησιών «Νήσων Περίπλους….Εναλλακτικά»

Ø      Φωτογραφικό λεύκωμα με αξιοθέατα «Στεριές Θαλασσινών»

Ø      Λεύκωμα γαστρονομίας «Κύματα Γεύσεων»

Ø      Φωτογραφικό λεύκωμα με την αρχιτεκτονική των νησιών «Αρχιτεκτονική του Φωτός»

Ø      Συλλογή άρθρων και εισηγήσεων από ημερίδες και συνεδρία «Βιώσιμων Νήσων Περίπλους, Ιδέες και σκέψεις για το μέλλον της Νησιωτικής Ελλάδος»

Ø      Δημιουργία ενιαίας ιστοσελίδας προβολής

 

Το εν λόγω σχέδιο ύψους περίπου 1,5 εκ. ευρώ, ολοκληρώνεται στις 30/06/2009 αλλά ήδη βρίσκεται υπό έγκριση η συνέχισή του.  Το νέο σχέδιο διατοπικής συνεργασίας αφορά αφενός στη δημιουργία ενός δικτύου όμορφων οικισμών της νησιωτικής Ελλάδος, που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για ένα νέου τύπου ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, και αφετέρου στη δημιουργία οινικών τουριστικών διαδρομών στη νησιωτική Ελλάδα, συνδεδεμένες με σημεία πολιτισμού και τοπικής γαστρονομίας.

 

Στόχος του νέου σχεδίου είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προτάσεων επίσκεψης με κεντρικό άξονα τη διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της φήμης και τη δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας, και τη σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικώς παραγόμενων προϊόντων με την τοπική βιοτεχνία, τον νησιωτικό πολιτισμό και τις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, με σκοπό τη δημιουργία μίας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας.

 

Με την συνέχιση του σχεδίου την νέα προγραμματική περίοδο, το δίκτυο «Νήσων Περίπλους» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία μόνιμη δομή με ενεργή δράση προς την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, προτείνοντας δράσεις και πολιτικές που θα στοχεύουν στην άρση της απομόνωσης των νησιών και στη βελτίωση της αναπτυξιακής τους πορείας.

 

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα στο τέλος θα δεις να σου απομένουν

μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις»

 

Τα Ελληνικά νησιά διαθέτουν όλα αυτά τα υλικά από την φύση τους…είναι λοιπόν στο χέρι μας να τα ξαναφτιάξουμε.

πηγή: www.pyxida.gr

 
< Προηγ.   Επόμ. >