Γέφυρα στις Βουκολιές (6x4)

Η παρακάτω γέφυρα ....